Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Retraitecentrum Zonnehuis, gevestigd aan de Beekbergerweg 25, 7371 EV te Loenen. Inschrijfnummer K.v.K.: 10033984. Versie 9 september 2022

 1. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het ter beschikking stellen van groepsruimtes, catering en logies van Zonnehuis Retraitecentrum, gevestigd aan de Beekbergerweg 25 te Loenen.
  1. De opdrachtgever c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
  2. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  3. Wanneer een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk is, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  4. Retraitecentrum Zonnehuis verstrekt de algemene voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst. Vervolgens is Retraitecentrum Zonnehuis niet gehouden om de algemene voorwaarden opnieuw aan te bieden om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
  5. Een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal worden aangeduid als “Consument”.
 2. Totstandkoming overeenkomsten
  1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de wederpartij de door Retraitecentrum Zonnehuis gedane aanbieding heeft geaccepteerd
  2. Indien de wederpartij een opdracht verstrekt zonder een onderliggende overeenkomst, dan zal Retraitecentrum Zonnehuis eerst een aanbod doen, welke eerst door wederpartij schriftelijk dient te zijn bevestigd, alvorens de opdracht kan worden aangenomen.
  3. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of op de overeenkomst gelden wanneer deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijzen
  1. Alle aanbiedingen van Retraitecentrum Zonnehuis zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
  2. Indien een aanbieding c.q. offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Retraitecentrum Zonnehuis het recht uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het aanbod te herroepen.
  3. De door Retraitecentrum Zonnehuis gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en toeristenbelasting.
  4. De voor consumenten gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting
  5. Het aanbod gaat uit van de juistheid en volledigheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens.
  6. Wanneer de door wederpartij verstrekte gegevens wijzigen is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd het aanbod te wijzigen.
  7. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  8. Aan de omschrijvingen en beschrijvingen in brochures en folders, promotiemateriaal en/of op de website van Retraitecentrum Zonnehuis zoals opgaven van afmetingen kunnen geen rechten worden ontleen, deze gelden slechts als richtlijn.
  9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de Retraitecentrum Zonnehuis
  (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Retraitecentrum Zonnehuis ingeschakelde derden of toeleveranciers, is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  1. De overeengekomen datum c.q. data waarop de groepsruimte en de eventuele logeerkamers en eigendommen van
  Retraitecentrum Zonnehuis ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij zal c.q. zullen door Retraitecentrum Zonnehuis – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.
  2. Overeengekomen tijdstippen waarop eventuele andere leveringen moeten worden uitgevoerd, zullen door Retraitecentrum Zonnehuis zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd. Geringe overschrijdingen kunnen in geen geval leiden tot enige vorm van schadevergoeding.
  3. Retraitecentrum Zonnehuis is verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde overeengekomen zaken ter beschikking te stellen tenzij:
  a) er sprake is van overmacht aan de zijde van Retraitecentrum Zonnehuis ;
  b) de wederpartij niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
  4. Partijen zullen 2 weken voor de overeengekomen datum de gewenste prestatie schriftelijk bevestigen.
  5. Alle onkosten die door Retraitecentrum Zonnehuis in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatst genoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  6. Retraitecentrum Zonnehuis kan niet worden gehouden om wijzigingen te leveren welke door wederpartij binnen 2 weken voor aanvang zijn gecommuniceerd en welke niet door Retraitecentrum Zonnehuis schriftelijk zijn geaccepteerd.
  7. Het voorafgaande lid laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten te voldoen, onverlet.
  8. Retraitecentrum Zonnehuis is, na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag, gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Retraitecentrum Zonnehuis hiervan gebruik, dan zal Retraitecentrum Zonnehuis tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
  9. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Retraitecentrum Zonnehuis het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten.
 5. Verplichtingen van de wederpartij
  1. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan Retraitecentrum Zonnehuis verstrekt.
  2. De wederpartij dient de accommodatie en de in gebruik gegeven zaken te gebruiken overeenkomstig het vooraf aangegeven gebruiksdoel.
  3. De wederpartij en zijn gasten dienen zich te houden aan de door Retraitecentrum Zonnehuis vastgestelde (huis) regels. Overige voorschriften en regels die op en rond het terrein van Retraitecentrum Zonnehuis gelden dienen eveneens door de wederpartij en zijn gasten te worden nageleefd. De (huis)regels en overige voorschriften worden vooraf aan de wederpartij verstrekt.
  4. Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de (huis)regels, gebruiksaanwijzigingen en overige voorschriften en regels is de wederpartij aansprakelijk.
  5. De wederpartij is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in de accommodatie en dient ervoor te zorgen dat op dit punt voldaan wordt aan de eisen en verplichtingen uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee verband houdende wet- en regelgeving.
  6. De wederpartij dient de accommodatie en eventuele in gebruik gegeven zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan Retraitecentrum Zonnehuis door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, wordt de accommodatie geacht in goede staat te zijn en de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
  7. De wederpartij is verplicht de accommodatie en eventuele in gebruik gegeven zaken gedurende de gebruiksperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de gebruiksperiode ontstane schade.
  8. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de accommodatie en de in gebruik gegeven zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Retraitecentrum Zonnehuis .
  9. Defecten aan de accommodatie en aan de in gebruik gegeven zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld (schriftelijk) aan Retraitecentrum Zonnehuis te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
  10. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
  11. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Retraitecentrum Zonnehuis nalaat om van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Retraitecentrum Zonnehuis om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 1. Huur Groepsruimte
  1. Dit artikel is onverminderd de toepasselijkheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, specifiek van toepassing op iedere tussen Retraitecentrum Zonnehuis en de wederpartij gesloten overeenkomst waarbij Retraitecentrum Zonnehuis voor een overeengekomen periode een of meer groepsruimtes al dan niet tezamen met een of meerdere logeerkamers verhuurt aan de wederpartij. Het verhuurde zal hierna aangeduid worden als “de accommodatie”.
  2. De gebruiksperiode, prijs en specifieke afspraken met betrekking tot de accommodatie worden vermeld in de overeenkomst.
  3. De accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op het overeengekomen tijdstip worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op het overeengekomen tijdstip verlaten te zijn.
  4. De wederpartij en zijn gasten zijn verplicht in de logeerkamers bedlinnen te gebruiken.
  5. De wederpartij dient de accommodatie bij vertrek op te leveren in de staat zoals hij de accommodatie bij aanvang van de gebruiksperiode aantrof.
  6. Retraitecentrum Zonnehuis kan van de wederpartij een waarborgsom verlangen. De waarborgsom zal worden gerestitueerd indien de accommodatie naar het oordeel van Retraitecentrum Zonnehuis naar behoren is achtergelaten. Eventuele aanspraken van Retraitecentrum Zonnehuis op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.
  7. Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Retraitecentrum Zonnehuis het recht de wederpartij en/of diens gasten terstond uit de accommodatie en van het bijbehorende terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
  8. Ten behoeve van controle op voorgaande lide is Retraitecentrum Zonnehuis ten alle tijden gerechtigd tot toegang tot de accommodatie.
  9. De wederpartij en zijn gasten kunnen gebruik maken van de in de accommodatie aanwezige draadloze internetverbinding. Gebruik hiervan is voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Retraitecentrum Zonnehuis voor aanspraken die het gevolg zijn van het gebruik van deze verbinding in strijd met de toepasselijke wet en regelgeving door hem en/of zijn gasten. 
 1. Gebruik roerende zaken
  1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst van in gebruikgave van roerende zaken.
  2. De specifieke afspraken met betrekking tot de in gebruik te geven zaken worden vermeld in de overeenkomst.
  3. Wederpartij dienen gebruiksaanwijzingen van apparaten na te leven.
  4. Retraitecentrum Zonnehuis is gerechtigd een waarborgsom in rekening te brengen. De waarborgsom zal worden gerestitueerd indien alle zaken naar het oordeel van Retraitecentrum Zonnehuis onbeschadigd en in de oorspronkelijke staat zijn achtergelaten.
  5. De wederpartij vrijwaart Retraitecentrum Zonnehuis tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Retraitecentrum Zonnehuis in gebruik gegeven zaken.
  6. De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van Retraitecentrum Zonnehuis of door haar ingeschakelde derden. Het is de wederpartij niet toegestaan andere derden op de in gebruik gegeven zaken enig recht te verstrekken. 
 1. Klachtenregeling
  1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst – in de ruimste zin des woords – dien onmiddellijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na afloop van de verhuurperiode te worden gecommuniceerd zodat Retraitecentrum Zonnehuis in staat kan worden gesteld de klachten te onderzoeken en te verhelpen.
  2. Indien klachten niet binnen de bovenvermelde termijn aan Retraitecentrum Zonnehuis kenbaar zijn gemaakt, wordt de accommodatie en de eventuele in gebruik gegeven zaken geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst en mag Retraitecentrum Zonnehuis aannemen dat de overeenkomst naar tevredenheid is uitgevoerd.
  3. Het uiten c.q. indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
  4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op consumenten.
  5. Ingeval van een terechte klacht zal Retraitecentrum Zonnehuis kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Retraitecentrum Zonnehuis gegeven garanties aanvaardt Retraitecentrum Zonnehuis geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Retraitecentrum Zonnehuis slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- en letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
  4. Indien Retraitecentrum Zonnehuis aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Retraitecentrum Zonnehuis te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Retraitecentrum Zonnehuis niet uitkeert of de schade niet onder een door Retraitecentrum Zonnehuis gesloten verzekering valt, beperkt de schadevergoedingsplicht van Retraitecentrum Zonnehuis zich tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde accommodatie
  5. Retraitecentrum Zonnehuis is jegens de wederpartij niet aansprakelijk:
  a. voor schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met door of namens Retraitecentrum Zonnehuis verstrekte gebruiksaanwijzingen c.q. gegeven voorschriften;
  b. voor schade aan of met voertuigen van de wederpartij op het terrein van Retraitecentrum Zonnehuis ;
  c. voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de wederpartij;
  d. voor schade aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerende of onroerende zaak waarvan Retraitecentrum Zonnehuis houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Retraitecentrum Zonnehuis staat.
  6. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 5 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Retraitecentrum Zonnehuis uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
  7. Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de (huis)regels, overige voorschriften en regels en gebruiksaanwijzingen van de door Retraitecentrum Zonnehuis ter beschikking gestelde zaken c.q. faciliteiten is de wederpartij aansprakelijk. De wederpartij vrijwaart Retraitecentrum Zonnehuis uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
  8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Retraitecentrum Zonnehuis tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  9. In afwijking van lid 8 van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
  10. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor Retraitecentrum Zonnehuis en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van huisregels, begaan door de wederpartij en/of degenen die hem vergezellen.
  11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Retraitecentrum Zonnehuis of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Retraitecentrum Zonnehuis de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij. 
 1. Betaling
  1. Facturering geschiedt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de door de wederpartij ondertekende aanbieding of offerte.
  2. Retraitecentrum Zonnehuis is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst 25% van de overeengekomen kosten als aanbetaling in rekening te brengen. Het restant dient uiterlijk voor de overeengekomen datum van aankomst aan Retraitecentrum Zonnehuis te zijn voldaan tenzij anders overeengekomen.
  3. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dienen alle overeengekomen kosten c.q. het volledige factuurbedrag, binnen 8 dagen na factuurdatum door de wederpartij te worden voldaan.
  4. De reservering is pas definitief zodra de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  5. Indien een factuur of aanbetaling na het verstrijken van de gestelde termijn niet volledig is betaald c.q. verricht zal de wederpartij aan Retraitecentrum Zonnehuis een rente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand.
  6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, is Retraitecentrum Zonnehuis bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  7. Bij uitblijven van (volledige) betaling door de wederpartij, is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  8. Indien Retraitecentrum Zonnehuis reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen, is Retraitecentrum Zonnehuis bevoegd om aan de wederpartij een aangepaste zekerheidstelling te vragen.
  9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Retraitecentrum Zonnehuis eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  10. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Retraitecentrum Zonnehuis te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Retraitecentrum Zonnehuis . Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  11. Het bepaalde onder lid 10 is niet van toepassing ingeval de wederpartij een consument is.
 2. Overmacht
  1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Retraitecentrum Zonnehuis is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, (vii) staking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) verloren/beschadigd raken van de accommodatie (door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d.) (x) natuurverschijnselen.
 3. Wijzigingen en annulering
  1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het door de wederpartij opgegeven aantal personen kosteloos worden gewijzigd;
  a. tot 14 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering
  b. binnen 14 dagen en tot 48 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos worden gewijzigd, zolang de wijziging binnen een maximum van 3 personen blijft
  c. binnen 48 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos worden gewijzigd voor 1 persoon, zolang het totaal aan wijzigingen binnen de 14 dagen voor overeengekomen datum van uitvoering binnen de 3 personen blijft.
  d. Bovenstaande geldt zolang het uiteindelijke aantal personen binnen de in de overeenkomst opgenomen minimum en maximum capaciteit van de groepsruimte blijft.
  2. Wanneer het definitieve aantal personen minder is dan de mimimum (15) capaciteit van de groepsruimte , is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd het minimum aantal personen in rekening te brengen.
  3. Onder “annulering” wordt verstaan het voor de overeengekomen datum van aankomst beëindigen van de overeenkomst.

  4. Annulering door de wederpartij – niet zijnde een consument – is alleen schriftelijk mogelijk en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan Retraitecentrum Zonnehuis te betalen:
  bij annulering binnen 24 uur na aangaan overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
  a. bij annulering na 24 uur na aangaan overeenkomst (tot 12 weken voorafgaand aan het event): 10 % van de overeengekomen prijs op basis van de in de overeenkomst opgenomen minimum aantal deelnemers verschuldigd;
  b. bij annulering van 8 tot 12 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 25% van de overeengekomen prijs op basis van de in de overeenkomst opgenomen minimum aantal deelnemers verschuldigd;
  c. bij annulering van 4 tot 8 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs op basis van de in de overeenkomst opgenomen minimum aantal deelnemers verschuldigd;
  d. bij annulering van 2 weken tot 4 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is 75% van de overeengekomen prijs op basis van de in de overeenkomst opgenomen minimum aantal deelnemers verschuldigd. e. bij annulering tot 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is 100% van de overeengekomen prijs op basis van de in de overeenkomst opgenomen minimum aantal deelnemers verschuldigd.

  5. Annulering door een consument (particuliere boekingen) is alleen schriftelijk mogelijk en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan Retraitecentrum Zonnehuis te betalen:
  a. 4 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is geen vergoeding verschuldigd;
  b. bij annulering tot 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs;
  c. bij annulering tot 1 week voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen prijs;
  d. bij annulering korter dan 1 week voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
  6. Indien de overeenkomst door de wederpartij geannuleerd wordt en het reeds aan Retraitecentrum Zonnehuis (vooruit) betaalde bedrag hoger is dan de annuleringsvergoeding die de wederpartij verschuldigd is, zal Retraitecentrum Zonnehuis het verschil binnen 14 dagen na annulering terug betalen aan de wederpartij. Als de door de wederpartij verschuldigde annuleringvergoeding hoger is dan het reeds aan Retraitecentrum Zonnehuis (vooruit) betaalde bedrag, zal Retraitecentrum Zonnehuis het verschil factureren aan de wederpartij.
  7. Indien de wederpartij bestaat uit een groep consumenten die als groep gezamenlijk een reservering plaatst, is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtig de annuleringskosten voor niet-consumenten, overeenkomstig lid 4 van dit artikel, in rekening te brengen.
  8. Ingeval de wederpartij zonder annulering niet op de overeengekomen datum verschijnt, is hij de gehele overeengekomen prijs voor de gereserveerde dienstverlening aan Retraitecentrum Zonnehuis verschuldigd.
  9. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Retraitecentrum Zonnehuis ter zake.
  10. Retraitecentrum Zonnehuis is bevoegd een overeenkomst zowel voor de overeengekomen datum van aankomst als na de overeengekomen datum van aankomst, te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij en/of derden gehouden te zijn, indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de wederpartij of op grond van de hoedanigheid van de wederpartij en/of zijn gasten, dat Retraitecentrum Zonnehuis de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Indien Retraitecentrum Zonnehuis van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de wederpartij gehouden tot betaling van de volledige huursom en de overige kosten.
  11. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, heeft de wederpartij geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

 4. Ontbinding
  1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
  2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
  4. In het geval Retraitecentrum Zonnehuis , om welke reden dan ook, tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, wordt al hetgeen door de wederpartij uit hoofde van enigerlei contract aan Retraitecentrum Zonnehuis verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
 5. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland
  3. De consument is bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Retraitecentrum Zonnehuis . Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Retraitecentrum Zonnehuis schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter.
  4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Retraitecentrum Zonnehuis gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.